โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางดวงดาว เมฆอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางรัตนา คำตาบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0861985788
อีเมล์ : na.rattana21@gmail.com